Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2147 3724
Reposted fromeklerrka eklerrka viagdziejestola gdziejestola
0407 4191 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
1327 6565
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
Reposted fromshitty shitty viaWlodara Wlodara
Reposted frombluuu bluuu viaWlodara Wlodara
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
7885 33ce
Reposted frommowmihou mowmihou viatoffifee toffifee
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoffifee toffifee
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viagdziejestola gdziejestola
patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał
Reposted fromlabellavita labellavita vialajla lajla
3105 7ab8
4133 a037 500
Reposted frombrumous brumous
7615 c00a 500
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
Myśl spotkaną w nocy trzeba, jak kobietę, oglądać w dziennym świetle.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlugola lugola viafoodforsoul foodforsoul
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialajla lajla
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialajla lajla
3223 b020
Reposted fromnoticeable noticeable vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl