Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2789 7b52 500
Reposted fromverronique verronique vialajla lajla
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialajla lajla
7285 b36e 500
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes vialajla lajla
3378 3d2e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialajla lajla
6211 49fb
za każdym razem gdy próbuję do kogoś zagadać
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadobby dobby
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianoticeable noticeable
8336 3a7b 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadobby dobby
8220 6b8b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch vianoticeable noticeable
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
6186 08f3
Reposted fromcountingme countingme viaszarakoszula szarakoszula
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaanuszka anuszka
9096 d3bb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl